Kanonkullen

En plats för barnet att växa i.....

Kanonkullens Förskola, en förskola med utevistelseprofil


Kanonkullens förskola startades 1991 och är ett föräldrarkooperativ som drivs som en ekonomisk förening med en styrelse bestående av föräldrar som huvudman. Förskolan är belägen med närhet till både Norrbacka- och Sätunaskolan.


Förskolan har utevistelse som profil och vår utbildning utgår från Förskolans läroplan, barnens upplevelser, intressen och behov. 


Vi använder oss av ett medforskande arbetssätt och arbetar projektinriktat.

På förskolan arbetar vi som ett arbetslag med barnen uppdelade i tre avdelningar, vi se oss som en förskola där vi alla samarbetar.


Alla ska känna alla är ett ledord för oss. Det bidrar till en lugn och trygg arbetsmiljö för barnen.

Kulan 1 - 2 år

Kanonen 3 - 4 år

Stubinen 4 - 5 år

Utevistelse är vår profil


Vår utbildning präglas av utevistelse och naturupplevelser.


Kanonkullens barn ska känna glädjen i att vistas utomhus, få en god vana och inspireras av att vara ute i skog och mark.


Vår gård erbjuder varierad lek, lärande och den är rik på utmaningar. Vi går regelbundet till skogen och andra platser där vi upplever och utforskar naturen i vår närmiljö.


Det material som naturen har att erbjuda använder vi oss av och vi arbetar med återvinningsmaterial.


På förskolan lär vi oss värna om naturen för ett hållbart tänkande. Tillsammans med barn och föräldrar vill vi verka för en hållbar framtid

Det vi kan göra inne kan vi också göra ute.

IMG_E0853
IMG_0096
IMG_1173

Vår Vision

Alla på Kanonkullen

  • får möjligheten att vara sitt bästa jag
  • känner sig trygga och är respekterade för den de är
  • respekterar andra och ser varandras olikheter som en tillgång
  • ges möjlighet att se och uppleva sitt eget lärande av och tillsammans med andra
  • känner glädje i att vara ute och vistas i naturen och får med sig det som en naturlig del i sitt liv


  • får utvecklas utifrån sin egna förutsättningar i en lustfylld, lärorik och harmonisk miljö
  • har en tro på sig själv och en lust att lära mer

Vår förskola är fri från all kränkande behandling

På Kanonkullens förskola arbetar vi efter ledorden:

  • här får jag vara mitt bästa jag tillsammans med andra
  • med tro på oss själva lär vi oss mer
  • vi lär av och med varandra

Förskolan styrs av skollagen och förskolans läroplan Lpfö-18. Sedan 2020 ingår även barnkonventionens lagar och förordningar i läroplanen.

På Kanonkullen utgår vi från läroplanen, tar vara på det vardagliga lärandet och utmanar barnen utifrån där de befinner sig.


Vi är närvarande pedagoger som skapar förutsättningar för att barnen ska få vara sitt bästa jag i samspel med andra.


Vi prioriterar en avstressande miljö med ett lugnt tempo för barnen genom att dela in dem i mindre grupper under dagarna. Det bidrar till trygghet och arbetsro.

Vi använder oss av ett projekterande arbetssätt där läroplanens alla mål vävs in på ett för barnen meningsfullt sätt där pedagogerna stöttar och utmanar till lärande.


Med analys, reflektion och utvärdering inom vårt systematiska kvalitetsarbete utvecklas vår undervisning kontinuerligt.

En viktig del av vår utbildning är att till barnen förmedla goda levnadsvanor avseende utevistelse, fysisk aktivitet och vila.

Hälsa och kost

Förskolan har en egen kock som lagar den mesta maten från grunden. Det ger oss stora möjligheter att erbjuda barnen god och näringsrik mat.


Vi äter uppdelade i små grupper och låter måltiderna vara en lugn stund med utrymme för det vardagliga lärandet.


Att vara förälder på förskolan:

Ett föräldrakooperativ

Kanonkullens förskola är ett föräldrakooperativ där förskolans föräldrar är medlemmar i Kanonkullens ekonomiska förening. Föreningen väljer årligen en styrelse som leder arbetet i föreningen samt är huvudman för verksamheten.

Pedagogiska arbetet

Det pedagogiska arbetet på förskolan leds utav rektor tillsammans med förskolans pedagoger i enlighet med skollag och läroplan.

Medlemsinsatser

Föräldrarinsatser på många nivåer är en förutsättning för driften av förskolan.
Samtliga medlemmar deltar aktivt i den praktiska skötseln och dagliga städningen utav förskolan enligt ett rullande schema.
En gång per termin genomförs det städdagar inom- och utomhus där föräldrar och pedagoger deltar. På förskolan anordnas även aktiviteter där familjerna kan mötas såsom luciafirande, vernissager och liknande.

En dag på förskolan

06:30 Öppnas Förskolan

07:30 - 08:00 Frukost

08:00 går vi ut på gården och de barn som kommer efter det lämnas och tas emot  utomhus


09:00 - 10:30 delar vi upp oss avdelningsvis för undervisning utifrån olika teman och projekt inom- eller utomhus.

10.45 Lunch

Efter lunch vilar förskolans alla barn på olika sätt

Efter vilan leker barnen inne eller ute fram till vi serverar mellanmål 14:00

Efter mellanmålet arbetar hela förskolan tillsammans och vi är då ute på gården som erbjuder varierande lek.

17:15 stänger förskolan

Kontakta oss

Rektor: Åsa Hansén Lindqvist

070-634 46 39

asa@kanonkullen.se